|    Człowiek - najlepsza inwestycja!
Informacje o projekcie

Cele i wskaźniki

Cel główny projektu:

Poprawa jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenie zawodowe w Powiecie Żnińskim poprzez współpracę z pracodawcami i wdrożenie programów rozwojowych w 6 szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.
- Liczba szkół, które wdrożyły programy rozwojowe=6
- Liczba szkół, które współpracowały z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania programów rozwojowych=6

Cele szczegółowe projektu:

1. Wzrost jakości kształcenia w 6 szkołach poprzez dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb regionalnego rynku pracy.
- Liczba zmodyfikowanych lub skonsultowanych programów nauczania=6
- Liczba pracodawców zaangażowanych do współpracy nad modyfikacją (konsultacją) programów nauczania=36

2. Zwiększenie zaangażowania pracodawców w proces kształcenia zawodowego poprzez współpracę 4 szkół zawodowych z pracodawcami oraz podniesienie standardów wyposażenia pracowni szkolnych.
- Liczba pracodawców zaangażowanych do współpracy w zakresie tworzenia/ dostosowania programów praktyk i zajęć praktycznych=36
- Liczba pracodawców, z którymi nawiązano współpracę w zakresie organizacji praktycznych form nauczania=6
- Liczba uczniów w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, którzy zakończyli udział w stażach w ramach projektu=40
- Liczba wyposażonych w ramach projektu pracowni nauki zawodu/warsztatów/sal przedmiotów zawodowych=5

3. Przygotowanie 40 uczniów do wejścia na rynek pracy poprzez organizację zajęć z zakresu przedsiębiorczości, umiejętności interpersonalnych, kompetencji zawodowych oraz poprzez doradztwo zawodowe.
- Liczba uczniów, u których zdiagnozowano/zaobserwowano rozwój postaw przedsiębiorczych=32
- Liczba uczniów, u których nastąpił wzrost umiejętności interpersonalnych=32
- Liczba uczniów, u których wzrosła świadomość na temat możliwości dalszego rozwoju edukacyjno-zawodowego=40

4. Podniesienie efektywności kształcenia w 3 zespołach szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez organizację zajęcia dodatkowych z przedmiotów egz., maturalnych, ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych.
- Liczba uczniów, którzy uczestniczyli w zajęciach dodatkowych=130
- Liczba uczniów, u których nastąpił wzrost wiedzy/umiejętności z zakresu przedmiotów egzaminacyjnych=24
- Liczba uczniów, u których nastąpił wzrost wiedzy z zakresu przedmiotów maturalnych=24
- Liczba uczniów, u których nastąpił wzrost kompetencji kluczowych=80

5. Wzmocnienie opieki pedagog.-psycholog. nad 40U zagrożonymi przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa.
- Liczba uczniów objętych wsparciem pedagogiczno-psychologicznym=40